Askarruttaako uudistus? Kysy meiltä!

Henkilöstö siirtyy voimaanpanolain nojalla maakunnan tai maakuntakonserniin kuuluvan tai maakuntien määräysvallassa olevan yhteisön palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Henkilöstön vähentämisen viittaavia suunnitelmia ei ole tehty. Toki toiminnan muuttumisen ja prosessien kehittämisen myötä täytyy arvioida uudelleen henkilöstön määrää ja osaamistarpeita. Samoja periaatteita noudatetaan myös tällä hetkellä.

Henkilöstön irtisanomissuojasta ei säädetä erikseen, joten siirtyvän henkilöstön osalta noudatetaan tavanomaista irtisanomissuojaa.

Meneillään oleva muutosvalmennuksen suunnitteluhanke toteutetaan joka tapauksessa kokonaisuudessaan, mutta sen näkökulmaa muutetaan tarvittaessa. Katso lisätietoja muutosvalmennuksesta nettisivuiltamme.

Uusi Etelä-Savon maakunta tulee olemaan iso, vakaa ja monialainen työnantaja. Se antaa paljon mahdollisuuksia esimerkiksi urasuunnittelun, työkierron ja uudelleen sijoittamisen näkökulmista.

Teemme yhdessä paljon työtä sen eteen, että Etelä-Savon maakunnassa tullaan toteuttamaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja hyviä henkilöstökäytäntöjä. Haluamme olla hyvä ja houkutteleva työnantaja.

On selvää, että henkilöstö on maakunnan tärkein voimavara toteuttamaan strategiaa, palvelutehtäviä ja elinvoimaisuutta. Tämä pidetään mielessä kun valmistelutyötä tehdään.

Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi silloin, kun määräaikaisuus jatkuu siirtymävaiheen yli.

Koko henkilöstöä koskeva muutosvalmennus alkaa syksyllä 2019, mikäli maakunta- ja sote-uudistus menee eteenpäin nykyisellä aikataululla.

Muutosvalmennuksen sisältöjä suunnitellaan muutosvalmennuksen suunnitteluhankkeessa, ja henkilöstöasiantuntija Kati Niemiselle voi lähettää ideioita ja toiveita valmennuksen sisällöstä. Uusiin tehtäviin perehtyminen ja organisaatiokulttuuri ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin muutosvalmennuksellakin pyritään vastaamaan.

Palkkaharmonisoinnin tavoitteena on, että entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin. Uusi palkkataso määräytyy uuden palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti.

Siirtymäajan pituus riippuu palkkaeroista, kustannuksista ja käytettävissä olevista palkankorotusvaroista. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta ja palkkojen yhteensovittamisesta uuteen palkkausjärjestelmään täytyy laatia suunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen. Tätä valmistelutyötä on tässä vaiheessa tehty vasta hyvin karkealla tasolla. Palkkaharmonisoinnin kustannukset tulevat olemaan uudelle maakunnalle joka tapauksessa merkittävä kustannus.

Tarkkaa aikataulua palkkaharmonisoinnille on mahdotonta antaa tässä vaiheessa. Harmonisoinnin tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa erillisen suunnitelman mukaisesti.

Myös valmisteluhenkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Valtaosa tekee valmistelutyötä oman työnsä ohessa ja ne, jotka tekevät valmistelutyötä 100% työaikana, ovat määräaikaisessa tehtävässä. Konsernirakennetta, hallintosääntöä jne. ollaan vasta hahmottelemassa, eikä vielä tiedetä, miten esim. hallinnon työpaikat tulevat sijoittumaan.

Lakien hyväksymisen jälkeen valmistelutyötä tullaan jatkamaan. Valmistelutyötä on erittäin paljon, eikä se ainakaan alkuvaiheessa muuta nykyisiä henkilöstökäytäntöjä mihinkään. Toki pitkälle kantavia päätöksiä ja linjauksia kuten esim. paikalliset sopimukset ja palkkalinjaukset täytyy tehdä harkiten, jos niiden voimassa olo ulottuu uuden maakunnan aloittamiseen saakka.